English (United Kingdom)Dutch-NetherlandsDeutsch (DE-CH-AT)French (Fr)
 
Stroefheid in relatie tot de mengselsamenstelling
There are no translations available.

Stroefheid in relatie tot de mengselsamenstellingen
de eigenschappen van het toeslagmateriaal 

In 2004 is er een aantal ongevallen gebeurd op ZOAB-wegvakken op drukke rijkswegen in Zuid-Holland. Deze ongevallen zijn mogelijk het gevolg geweest van een te lage stroefheid van het wegdek. Na meting door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) in twee dienstkringen in Zuid-Holland bleek de stroefheid op 8. % van de wegvakken niet aan de norm van 0,38 te voldoen. De wegvakken waren bij meting 5 a 8 jaar oud. De stroefheid bleek onverwacht snel te zijn teruggelopen.

Na onderzoek, uitgevoerd door de DWW, aan ZOAB-vakken met gebroken riviergrind en groevemateriaal heeft de minister op 18 januari 2005 schriftelijk aan de Kamer gemeld dat de eisen voor steenslag op het rijkswegennet worden verhoogd. Het polijstgetal (PSV) van de steenslag moet minimaal 58 bedragen (was 53) en de steenslag mag geen rond oppervlak meer hebben. Bovendien wordt expliciet vermeld dat gebroken riviergrind niet meer mag worden toegepast. Deze eisen zijn strenger dan de eisen voor steenslag 3 uit de (nieuwe)Standaard RAW Bepalingen 2005 waarvoor geldt dat 100% van het materiaal minder dan 50% ongebroken oppervlak moet hebben.

Het onderzoek van de DWW had alleen betrekking op ZOAB en is uitgevoerd in dienstkringen met intensief belaste verhardingen. Nuanceringen naar type deklaag of verkeersbelasting zijn in de eis van de minister niet opgenomen. Gevreesd wordt dat andere wegbeheerders de eisstelling ongenuanceerd gaan overnemen waardoor aggregaten, welke in bepaalde toepassingen uitstekend kunnen voldoen, ten onrechte niet langer worden toegepast. Zo wordt schaars en duur materiaal verspild. KOAC•NPC heeft in opdracht van de NederlandseVereniging van Leveranciers van Bouwstoffen (NVLB) een literatuurstudie uitgevoerd waarin resultaten van proefvakken in o.a. Nederland en Duitsland zijn meegenomen.Op basis van de literatuurstudie is een voorstel voor eisstelling opgesteld als weergegeven inTabel 1. Ten opzichte van de Standaard RAW Bepalingen 2005 zijn de eisen voor de zwaarderbelaste wegen nader gedifferentieerd naar de verkeersklassen 3 en 4.De resultaten van de studie geven nog wel aanleiding tot discussie wat betreft de eisen voor mineraal aggregaat (PSV en percentage gebroken) voor discontinue mengsels voor verkeersklasse 4. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen hoe zwaar de eisen zouden moetenzijn en of dan een eis van PSV ≥ 58 en 100% gebroken materiaal gerechtvaardigd is.

Rapport bekijken? KLIK HIER
 
 
banner-news